Grön omställing 
-samskapande visar vägen

 

Det sätts ambitiösa mål för en hållbar och grön omställning både på internationell och nationell nivå. Länder, regioner och områden fokuserar på att framtiden skall vara fossilfri, CO₂ neutral med tillgång till förnyelsebar energi. Men hur kommer man från ambitiösa målsättningar till lokala åtgärder och konkreta lösningar som kan märkas, mätas och göra skillnad i vardagen? Här har kommunerna en viktig roll att spela. Tekniken finns ofta redan men hur ska vi få medborgare att använda den? När vardagserfarenheter från medborgare blandas med lokalkännedom från kommunerna och tekniska kunskaper från yrkesverksamma så skapas och genomförs hållbara lösningar som tillsammans bidrar till en hållbar utveckling. Det finns mycket att vinna genom att få medborgarna med på banan och låta dem visa vägen.     

Men hur ska man som kommun göra det? På denna hemsida beskrivs en metod för hur man kan samskapa om en grön omställning. Det presenteras också praktiska erfarenheter eftersom metoden har testats i fyra olika pilotfall. Metoden beskriver hur man som kommun kan arbeta samskapande för att få igång den gröna omställningen. Metoden har utvecklats i ett dansk-svenskt samarbete med stöd från EU. Läs mer om detta under Bakgrund

 

Metode

Metoden är uppbyggd i tre delar; Principer, Process och Praktiska verktyg.

Principer är den grundläggande inställningen och tillvägagångssättet som alla aktörer i processen ska arbeta utifrån. Detta gäller både kommunen, medborgarna och andra aktörer, det ska vara principerna som samlar arbetsgruppen. Principerna kan ses som plattformen som alla ska stå på under hela processen och den inställning man ska ha när man arbetar samskapande. Det är viktigt att tydliggöra principerna för alla som ska hjälpa till att lösa uppgiften.

Processen beskriver hur man konkret startar med att arbeta samskapande. Processen är uppdelad i fem steg. Man börjar i steg ett och slutar i steg fem. Eftersom arbetet är samskapande och aktörer kommer att bidra med ny kunskap, nya behov och nya möjligheter under hela processen så kommer det ofta uppstå behov för att gå tillbaka lite i processen för att undersöka ett nytt ämne mer för att sen arbeta vidare igen. Det kan finnas behov för att på nytt ha en dialog om mål, ramar och roller i respektive steg. Detta illustreras som små ”loops” i mitten av processen (steg två, tre och fyra).

Praktiska verktyg är en samling av tvärgående erfarenheter som alla fyra samarbetspartners har använt i praktiken under arbetet med pilotfallen. Det finns också verktyg som exempelvis kan användas för att reflektera över vilken typ av samskapande man vill genomföra, var medborgarna är i sin beslutsprocess, hur man kan möta medborgarna i olika involveringsaktiviteter etc.

Principer

Image
 
Image

Process

 
Image

Praktiskt verktyg

 

Cases